กบอ.

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) 

ด้วยได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2555 โดยข้อ 5 และ ข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การกำหนดแนวทางการทำงาน การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความสอดคล้องเป็นเอกภาพ ในการอำนวยการและบริหารจัดการทุกพื้นที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 10 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 62/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 1555 รวม 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

องค์ประกอบ 

ที่ปรึกษา

นายกิจจา ผลภาษี 

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

นายวีระ วงศ์แสงนาค 

ประธาน-รองประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ 

กรรมการประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อธิบดีกรมชลประทาน 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เสนาธิการทหารบก 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

นายรอยล จิตรดอน 

นายอำพน กิตติอำพน 

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กนอช. 

2) กำหนดวิธีดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

3) อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความเห็นชอบสนับสนุนวงเงินรายจ่าย กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 

4) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 

5) อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 

Subscribe to RSS - กบอ.